Wniosek o udostŕpnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Oferta wynajmu pomieszcze´┐Ż i sprz´┐Żtu, cennik zwiedzania Zamku oraz cennik rozklejania i eksponowania plakat´┐Żw
2016-07-29 14:04

Oferta┬áwynajmu pomieszcze´┐Ż i sprz´┐Żtu wg aneksu nr┬á4 do zarz´┐Żdzenia nr 14/2006 Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z dnia 6.12.2006 r.


Oferta wynajmu pomieszcze┼ä, sprz─Ötu i obs┼éugi Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemy┼Ťlu

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK udost´┐Żpnia bardzo atrakcyjne i niepowtarzalne pomieszczenia, kt´┐Żre nadaj´┐Ż si´┐Ż znakomicie na spotkania bran´┐Żowe, konferencje, bankiety, r´┐Ż´┐Żnego rodzaju inne imprezy zamkni´┐Żte oraz koncerty. Naszym go´┐Żciom mo´┐Żemy uatrakcyjni´┐Ż ka´┐Żde spotkanie prezentuj´┐Żc artystyczny kunszt Zespo´┐Żu Pie´┐Żni i Ta´┐Żca ÔÇ×Przemy´┐ŻlÔÇŁ znajduj´┐Żcego si´┐Ż w strukturach PCKiN ZAMEK.
Nasza oferta obejmuje:
- sal´┐Ż widowiskow´┐Ż┬á┬áo ´┐Ż´┐Żcznej ilo´┐Żci miejsc 224 (167┬ána widowni i┬á57 na balkonie) ze scen´┐Ż┬á o wymiarach 9m x 8m. Dodatkowo do┬á wykorzystania dwie garderoby.
- sal´┐Ż kominkow´┐Ż┬á w baszcie wschodniej┬á(okr´┐Żg´┐Żej) 56 m kw.
- sal´┐Ż archeologiczn´┐Ż (Galeri´┐Ż Zamek)┬á┬áw podziemiach Zamku o wymiarach 15m x 10m
- sal´┐Ż widowiskowo-baletow´┐Ż (ul. St. Konarskiego 5)
- estrad´┐Ż plenerow´┐Ż o wymiarach 10m x 10m
- kostiumy ludowe z zasob´┐Żw PCKiN ZAMEK
Dysponujemy niezb´┐Żdnym sprz´┐Żtem potrzebnym do zorganizowania imprez w pomieszczeniach zamkni´┐Żtych oraz w┬á plenerze. Gwarantujemy profesjonaln´┐Ż i kompleksow´┐Ż obs´┐Żug´┐Ż techniczn´┐Ż, dla kt´┐Żrej ´┐Żadna impreza nie ma tajemnic. Opraw´┐Ż kulinarn´┐Ż zapewnia nasz renomowany partner zajmuj´┐Żcy si´┐Ż cateringiem. Zapewniamy atmosfer´┐Ż przyjaznej go´┐Żcinno´┐Żci, kt´┐Żra jest gwarancj´┐Ż udanej kooperacji. Zapraszamy do nas wszystkich, kt´┐Żrzy chc´┐Ż otrzyma´┐Ż produkt na najwy´┐Ższym poziomie. PCKiN ZAMEK otwarte jest na wszelkiego rodzaju wsp´┐Ż´┐Żprac´┐Ż, dlatego jeste´┐Żmy pewni, ´┐Że wsp´┐Żlnie stworzymy wiele ciekawych przedsi´┐Żwzi´┐Ż´┐Ż.
┬á┬á┬á┬á┬á┬á Zamek Kazimierzowski w Przemy´┐Żlu┬á zaj´┐Ż´┐Ż 3 miejsce w konkursie ÔÇ×Na najlepiej o´┐Żwietlon´┐Ż gmin´┐Ż i miasto w 2006 rokuÔÇŁ, jednak poza pi´┐Żknie o´┐Żwietlonymi murami, przemyski Zamek to tak´┐Że, a mo´┐Że przede wszystkim obiekt historyczny wzniesiony po roku 1340 przez kr´┐Żla Kazimierza Wielkiego na g´┐Żruj´┐Żcym nad miastem Wzg´┐Żrzu Zamkowym. Na jego dziedzi´┐Żcu eksponowane s´┐Ż relikty rotundy i palatium ÔÇô budowli z okresu panowania Boles´┐Żawa Chrobrego. Zamek gruntownie przebudowany w XVI wieku w stylu renesansowym mie´┐Żci w swoich murach Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry ÔÇ×FredreumÔÇŁ oraz gospodarza obiektu ÔÇô Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Goszcz´┐Ż u nas znakomito´┐Żci artystycznego ´┐Żwiata. Tutaj realizowane s´┐Ż stoj´┐Żce na najwy´┐Ższym┬á poziomie, wci´┐Ż´┐Ż nowe propozycje kulturalne, kt´┐Żre przyjmowane s´┐Ż entuzjastycznie przez lokalne ´┐Żrodowisko jak r´┐Żwnie´┐Ż turyst´┐Żw.
Zamek Kazimierzowski to obiekt po´┐Żo´┐Żony na wzg´┐Żrzu i otoczony pi´┐Żknym parkiem ze scen´┐Ż teatraln´┐Ż i plenerow´┐Ż. Nie bez znaczenia jest r´┐Żwnie´┐Ż┬á usytuowanie samego miasta, kt´┐Żre roztacza si´┐Ż amfiteatralnie, podobnie jak Rzym na siedmiu wzg´┐Żrzach i jest malowniczo przeci´┐Żte b´┐Ż´┐Żkitn´┐Ż wst´┐Żg´┐Ż Sanu. Jego charakter wyznaczaj´┐Ż liczne zabytkowe kamienice, uliczki i ko´┐Żcio´┐Ży.┬á
 
Kontakt :
 
- UDOST´┐ŻPNIANIE POMIESZCZE´┐Ż:
┬á┬á┬á┬á┬á┬á Dzia´┐Ż Administracji i Obs´┐Żugi PCKiN ZAMEK oraz Dzia´┐Ż Organizacji Imprez PCKiN┬á
       ZAMEK tel. 16 678 39 48 

- WYPO´┐ŻYCZANIE KOSTIUM´┐ŻW LUDOWYCH:
┬á┬á┬á┬á┬á┬á Zesp´┐Ż´┐Ż Pie´┐Żni i Ta´┐Żca "Przemy´┐Żl" tel. 16 678 23 59┬á

..........................................................................................................................................

Zarz´┐Żdzenie nr 3 /2016

Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

z dnia 06.04.2016

 

w sprawie: wprowadzenia cennika wynajmu pomieszcze´┐Ż i sprz´┐Żtu Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemy´┐Żlu oraz ustalenia cen bilet´┐Żw wst´┐Żpu na dziedziniec i do Zamku Kazimierzowskiego

 

´┐Ż 1

 

Niniejszym Zarz´┐Żdzeniem ustalam wysoko´┐Ż´┐Ż op´┐Żat z tytu´┐Żu wst´┐Żpu do pomieszcze´┐Ż oraz na dziedziniec Zamku Kazimierzowskiego a tak´┐Że wynajmu pomieszcze´┐Ż i sprz´┐Żtu Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemy´┐Żlu

´┐Ż 2

 

Wynajem pomieszcze´┐Ż i sprz´┐Żtu odbywa si´┐Ż za zgod´┐Ż dyrektora PCKiN ZAMEKlub upowa´┐Żnionej przez niego osoby.

 

´┐Ż 3

 

Za uszkodzenia wynik´┐Że z niew´┐Ża´┐Żciwego u´┐Żytkowania wynajmowanych pomieszcze´┐Żi mienia stanowi´┐Żcego wyposa´┐Żenie odpowiada wynajmuj´┐Żcy.

Kontroli stanu pomieszcze´┐Ż ka´┐Żdorazowo przy udost´┐Żpnianiu i opuszczaniu przez osoby wynajmuj´┐Żce dokonuje upowa´┐Żniony pracownik.

 

´┐Ż 4

 

Za´┐Ż´┐Żcznik nr 1 stanowi integraln´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż´┐Ż Zarz´┐Żdzenia.

 

 

´┐Ż 5

 

Traci moc Zarz´┐Żdzenie nr 7/2013 dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z dnia 01.04.2013 roku.

 

´┐Ż 6

 

Zarz´┐Żdzenie wchodzi w ´┐Życie z dniem 01.05.2016 r.

 

Dyrektor:

 

 

Do wiadomo´┐Żci pracownicy odpowiedzialni:

 

 

 

┬áZa´┐Ż´┐Żcznik nr 1 do Zarz´┐Żdzenia nr 3 z dnia 06.04.2016r

 

 

´┐Ż1

 

I.Wynajem pomieszcze´┐Ż:

1.Zamek Kazimierzowski

a.sala widowiskowa:

-wynajem sali widowiskowej na cele kulturalne i edukacyjne

od 150,00 z´┐Ż do 450 z´┐Ż + VAT,

-wynajem sali na inne cele od 400,00 z´┐Ż do 1.500,00 z´┐Ż + VAT

b.sala kominkowa: od 150,00 z´┐Ż do 450,00 z´┐Ż + VAT

c.sala wystawowa: od 250,00 z´┐Ż do 500,00 z´┐Ż + VAT

 

2.Ma´┐Ża sala widowiskowa ul. St. Konarskiego 5: od 150,00 z´┐Ż do 1000,00 z´┐Ż + VAT

 

3.Ceny proponowane w pktach 1 i 2 mog´┐Ż ulega´┐Ż zmianie w zale´┐Żno´┐Żci od wymaga´┐Ż technicznychi organizacyjnych.

 

II.Samodzielne nag´┐Żo´┐Żnienie i o´┐Żwietlenie w miejscu wskazanym przez zamawiaj´┐Żcego:

od 200,00 z´┐Ż do 4000,00 z´┐Ż + VAT

 

III.Estrada plenerowa z zadaszeniem (12x10x8m):

1.Estrada plenerowa z zadaszeniem od 3.000,00 z´┐Ż + VAT, w cen´┐Ż zosta´┐Ż wliczony monta´┐Żi demonta´┐Ż estrady. Transport zapewnia wynajmuj´┐Żcy.

2.Estrada plenerowa z zadaszeniem na cele kulturalne i edukacyjne (dla podmiot´┐Żw organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemy´┐Żl). Wynajmuj´┐Żcy pokrywa koszty transportu, monta´┐Żu i demonta´┐Żu sceny.

 

´┐Ż2

IV.Op´┐Żaty za wst´┐Żp:

  1. Odp´┐Żatno´┐Ż´┐Ż za wst´┐Żp (zwiedzanie) baszty widokowej oraz pozosta´┐Żych dost´┐Żpnych pomieszcze´┐Ż Zamku Kazimierzowskiego oraz dziedzi´┐Żca wynosi:

a)ulgowyÔÇô 3,00 z´┐Ż

przys´┐Żuguje dzieciom i m´┐Żodzie´┐Ży szkolnej, studentom do 26. roku ´┐Życia, seniorom powy´┐Żej 65. roku ´┐Życia, osobom niepe´┐Żnosprawnym orazuczestnikom programu Rodzina3 Plus- za okazaniem legitymacji ;.

b)normalny(pozostali doro´┐Żli) - - 5,00 z´┐Ż

c)Dzieci do lat 3 wst´┐Żp bezp´┐Żatny.

 

  1. Odp´┐Żatno´┐Ż´┐Ż za wst´┐Żp (zwiedzanie) miejsc wymienionych w pkt 1 ustalona jest w kwocie brutto i pobierana na podstawie paragonu z kasy fiskalnej.

 

´┐Ż 3

 

W okre´┐Żlonych przypadkach, dotycz´┐Żcych wynajmu sprz´┐Żtu oraz pomieszcze´┐Ż.

istnieje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż negocjacji cen z dyrektorem instytucji.

´┐Ż 4

 

Za´┐Ż´┐Żcznik do Zarz´┐Żdzenia nr 3 obowi´┐Żzuje od 01.05.2016 roku

........................................................................................................................................

Zarz´┐Żdzenie nr 4/2016

Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury

                                  i Nauki ZAMEK

z dnia 01.06.2016

 

w sprawie: wprowadzenia cennika zwiedzania Zamku Kazimierzowskiego z przewodnikiem oraz op´┐Żat za korzystanie z dzia´┐Ża´┐Ż prowadzonych w ramach bloku rycerskiego na dziedzi´┐Żcu.

 

´┐Ż 1

Zwiedzanie Zamku Kazimierzowskiego wraz z przewodnikiem 30 z´┐Ż

Wymagana wcze´┐Żniejsza rezerwacja telefoniczna lub mailowa.

 

 

´┐Ż 2

Op´┐Żaty za korzystanie zdzia´┐Ża´┐Ż prowadzonych w ramach bloku rycerskiego:

1.Strzelnica mobilna 2 z´┐Ż

2.Wybicie monety okoliczno´┐Żciowej 5 z´┐Ż

W ramach op´┐Żaty za wst´┐Żp na dziedziniec i do pomieszcze´┐Ż Zamku zwiedzaj´┐Żcy mo´┐Że skorzysta´┐Ż z walk rycerskich.

 

Op´┐Żaty za korzystanie z dzia´┐Ża´┐Ż prowadzonych w ramach bloku rycerskiego (pkt 1 i 2) s´┐Ż dodatkowymi op´┐Żatami - opr´┐Żcz odp´┐Żatno´┐Żci za zwiedzanie pomieszcze´┐Ż Zamku nale´┐Ży wnie´┐Ż´┐Ż op´┐Żat´┐Ż za skorzystanie z wybranej atrakcji.

 

´┐Ż 3

 

Ustalone ceny s´┐Ż cenami brutto.

 

´┐Ż 4

 

Zarz´┐Żdzenie wchodzi w ´┐Życie z dniem 01.06.2016 r.

 

 

 

Dyrektor:

 

 

Do wiadomo´┐Żci pracownicy odpowiedzialni:


..................................................................................................................................

Zarz´┐Żdzenie nr 8 / 2016

Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury
i Nauki ZAMEK

z dnia 16.09.2016

 

w sprawie: wprowadzeniaRegulaminu korzystania ze s´┐Żup´┐Żw og´┐Żoszeniowych na terenie miasta Przemy´┐Żla administrowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

 

´┐Ż 1

Niniejszym Zarz´┐Żdzeniem wprowadzamRegulaminu korzystania ze s´┐Żup´┐Żw og´┐Żoszeniowych na terenie miasta Przemy´┐Żla administrowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz wysoko´┐Ż´┐Ż op´┐Żat pobieranych z tego tytu´┐Żu.

´┐Ż 2

Integraln´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż´┐Ż Zarz´┐Żdzenia stanowi´┐Ż Za´┐Ż´┐Żczniki:

1.Za´┐Ż´┐Żcznik nr 1 ÔÇô Regulamin korzystania ze s´┐Żup´┐Żw og´┐Żoszeniowych na terenie miasta Przemy´┐Żla administrowanych przez PCKiN ZAMEK,

2.Za´┐Ż´┐Żcznik nr 2 ÔÇô cennik plakatowania s´┐Żup´┐Żw og´┐Żoszeniowych,

3.Za´┐Ż´┐Żcznik nr 3 ÔÇô wykaz s´┐Żup´┐Żw og´┐Żoszeniowych na terenie Przemy´┐Żla administrowanych przez PCKiN ZAMEK,

4.Za´┐Ż´┐Żcznik nr 4 ÔÇô zam´┐Żwienie ekspozycji plakatu na s´┐Żupach og´┐Żoszeniowych administrowanych przez PCKiN ZAMEK ,

´┐Ż 3

Zarz´┐Żdzenie wchodzi w ´┐Życie z dniem 16.09.2016 r.

..............................................................................................................................


┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á Zarz´┐Żdzenie nr 16/2017

Dyrektora Przemyskiego Centrum
Kultury i Nauki ZAMEK 

z dnia 28.11.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie korzystania ze s´┐Żup´┐Żw og´┐Żoszeniowych na terenie miasta Przemy´┐Żla administrowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK


´┐Ż 1

Niniejszym Zarz´┐Żdzeniem wprowadzam zmiany w Regulaminie korzystania ze s´┐Żup´┐Żw og´┐Żoszeniowych na terenie miasta Przemy´┐Żla administrowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.┬á

Zmian dokonuj´┐Ż w Regulaminie, kt´┐Żry by´┐Ż wprowadzony za´┐Ż´┐Żcznikiem nr 1 do Zarz´┐Żdzeniem nr 8 /2016 z dnia 16.09.2016 roku i Zarz´┐Żdzeniem nr 4/2017 z dnia 28.02.2017

┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ´┐Ż 2


Za´┐Ż´┐Żcznik nr 3 do Zarz´┐Żdzenia dyrektora nr 8 z dn. 16.09.2016 r. otrzymuje nowe brzmienie:

Wykaz s´┐Żup´┐Żw og´┐Żoszeniowych na terenie PRZEMY´┐ŻLA administrowanych przez PCKiN ZAMEK z przeznaczeniem cz´┐Ż´┐Żci powierzchni na ekspozycj´┐Żplakat´┐Żw za odp´┐Żatno´┐Żci´┐Ż - 14 sztuk:┬á


- PlacLegion´┐Żw- 2 szt.

- ul.Przecznica Wa´┐Żowej- 1 szt.
- ul.Ratuszowa- 1 szt.
- Rynek - 1szt.
- PlacDominika´┐Żski-1 szt.
- ul. 3-goMaja- 2 szt.
- ul.Lelewela- 1 szt.
- PlacKonstytucji- 1 szt.
- ul.Leszczy´┐Żskiego- 1 szt.
- ul. S´┐Żowackiego/ r´┐Żg Smolki- 1 szt.
- ul. Jagiello´┐Żska - przystanek - 1 szt.
- ul. K. Opali´┐Żskiego ÔÇô 1 szt.


Za´┐Ż´┐Żcznik nr 3 do Zarz´┐Żdzenia dyrektora nr 8 z dn. 16.09.2016 r. traci moc z dniem 31.12.2017 roku.

´┐Ż 3


Za´┐Ż´┐Żcznik Nr 2 do Zarz´┐Żdzenia dyrektora nr 8 z dnia 16.09.2016r otrzymuje nowe brzmienie:

CENNIK

PLAKATOWANIA S´┐ŻUP´┐ŻW OG´┐ŻOSZENIOWYCH


/JEDEN PLAKAT NA JEDNYM S´┐ŻUPIE PRZEZ SIEDEM DNI /


OBOWI´┐ŻZUJ´┐ŻCY OD DNIA 01.01.2018 r.

                                                                 

/cena brutto/


A 421,0 x29,7cm-7,00 z´┐Ż


A 3
29,7 x42,0cm-9,00 z´┐Ż

A 242,0 x59,4cm-12,00 z´┐Ż ┬á┬á

A 159,4 x84,1cm-15,00 z´┐Ż ┬á┬á

A 084,1 x 168,2cm-25,00 z´┐Ż ┬á┬á

B 425,0 x35,3cm-9,00 z´┐Ż ┬á┬á

B 335,3 x50,0cm-9,00 z´┐Ż ┬á┬á

B 250,0 x70,6cm-15,00 z´┐Ż ┬á┬á

B 170,6 x 100,0cm-20,00 z´┐Ż

B 0┬á100,0 x 142,0cm-25,00 z´┐Ż ┬á┬á


Za´┐Ż´┐ŻcznikNr 2 do Zarz´┐Żdzenia dyrektora nr 8 z dnia 16.09.2016r
traci moc z dniem 31.12.2017 roku.


Plakaty przyj´┐Żte do odp´┐Żatnej ekspozycji w miesi´┐Żcu grudniu (np. odp´┐Żatna ekspozycja w
okresie od grudnia 2017r do stycznia 2018 roku ) b´┐Żd´┐Ż rozliczane wg. cen obowi´┐Żzuj´┐Żcych
do 31.12.2017 roku.


Zarz´┐Żdzenie wchodzi w ´┐Życie z dniem 01.01.2018 roku.

.....................................................................................................................................


┬á ┬á ┬á ┬á ┬á Zarz´┐Żdzenie nr 17/2017

      Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

                                      

                                    z dnia 29.11.2017 roku

                                 
wprowadzaj´┐Żce Aneks nr 1


do Zarz´┐Żdzenia nr 3/2016 z dnia06.04.2016Dyrektora Przemyskiego
Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu
pomieszcze´┐Ż i sprz´┐Żtu instytucji oraz ustalenia cen bilet´┐Żw wst´┐Żpu na
dziedziniec i do Zamku Kazimierzowskiego.


Niniejszym Aneksem zmieniam ´┐Ż 2 Za´┐Ż´┐Żcznika nr 1 do powo´┐Żanego Zarz´┐Żdzenia.


´┐Ż 2 Za´┐Ż´┐Żcznika nr 1 do Zarz´┐Żdzenia nr 3/2016 roku z 06.04.2016r z dniem 01.01.2018 roku otrzymuje nowe brzmienie:


IV. Op´┐Żaty za wst´┐Żp:

1.Odp´┐Żatno´┐Ż´┐Ż za wst´┐Żp (zwiedzanie) baszty widokowej oraz pozosta´┐Żych dost´┐Żpnych pomieszcze´┐Ż Zamku Kazimierzowskiego oraz dziedzi´┐Żca wynosi:


a) odp´┐Żatno´┐Ż´┐Ż ulgowa ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á┬á 4 z´┐Żote


Przys´┐Żuguje dzieciom, m´┐Żodzie´┐Ży szkolnej, studentom do 26 roku ´┐Życia, seniorom powy´┐Żej 65 roku ´┐Życia, osobom niepe´┐Żnosprawnym oraz uczestnikom programu Rodzina 3 plus za
okazaniem dokument´┐Żw (dowodu to´┐Żsamo´┐Żci, legitymacji).


a)Odp´┐Żatno´┐Ż´┐Ż pe´┐Żna ÔÇô pozostali doro´┐Żli ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á┬á 6 z´┐Żotych


b)Dzieci do lat 3 wst´┐Żp bezp´┐Żatny.


2.Odp´┐Żatno´┐Ż´┐Ż za wst´┐Żp (zwiedzanie) wymieniona w pkt. 1 ustalona jest w cenach brutto i
pobierana na podstawie paragonu z kasy fiskalnej lub faktury.

´┐Ż 2 Za´┐Ż´┐Żcznika nr 1 do Zarz´┐Żdzenia nr 3/2016 roku z 06.04.2016r traci moc z dniem
31.12.2017 roku 

ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ.


┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á Zarz─ůdzenie nr 6/2019

Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

                z dnia 19.03.2019 roku

wprowadzaj─ůce
Aneks nr 2


do Zarz─ůdzenia nr 3/2016 z dnia06.04.2016r w sprawie wprowadzenia cennika
wynajmu pomieszczeń i sprzętu instytucji oraz ustalenia cen biletów wstępu na
dziedziniec i do Zamku Kazimierzowskiego.

Niniejszym Aneksem zmieniam ┬ž 2 Za┼é─ůcznika nr 1 do
powo┼éanego Zarz─ůdzenia.

┬ž 2 Za┼é─ůcznika nr 1
do Zarz─ůdzenia nr 3/2016 roku z 06.04.2016r z dniem 01.05.2019 roku otrzymuje nowe
brzmienie:

 

IV. Opłaty za wstęp:

1.Odp┼éatno┼Ť─ç za wst─Öp (zwiedzanie) baszty widokowej oraz
pozostałych dostępnych pomieszczeń Zamku Kazimierzowskiego oraz dziedzińca
wynosi:

a) odp┼éatno┼Ť─ç
ulgowa5
złotych

Przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26
roku życia, seniorom powyżej 65 roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz
uczestnikom programu Rodzina 3 plus za okazaniem dokument├│w (dowodu to┼╝samo┼Ťci,
legitymacji).

a)Odp┼éatno┼Ť─ç pe┼éna ÔÇô pozostali doro┼Ťli8
złotych

b)Dzieci do lat 3 wstęp bezpłatny.

2.Odp┼éatno┼Ť─ç za wst─Öp (zwiedzanie) wymieniona w pkt. 1
ustalona jest w cenach brutto i pobierana na podstawie paragonu z kasy
fiskalnej lub faktury.

┬áAneks nr 1 do Zarz─ůdzenia nr 17/2017 roku z 29.11.2017r
traci moc z dniem 30.04.2019 roku
Opublikowa│: Tomasz Beli˝ski

Za│▒czniki:
4_ZAMOWIENIE_EKSPOZYCJI4.doc
2_CENNIK_PLAKATOWANIA_OD_01_01_2018.doc
3_WYKAZ_SLUPOW_OGLOSZENIWYCH_OD_01_01_2018.doc
1_REGULAMIN1.doc

Wprowadzane zmiany:
2016-07-29 14:04:53 - Dodano wpis autor: Tomasz Beli˝ski
2016-07-29 14:06:14 - Zmieniono treŠ autor: Tomasz Beli˝ski
Drukuj

« wstecz© PCKiN ZAMEK